S.NO.
CLASS
1
2
3
4
5
6
7
Class - VII
8
Class - VIII
9
Class - IX
10
Class - X
11
Class - XI
12
Class - XII